KINDER
OEFEN
THERAPIE

Tarieven en betalingen 2020

Praktijk voor oefentherapie Cesar image2
Mevr. H. de Munnik
Ruwaardstraat 15

5342 AH OSS

Tarieven en betalingen 2020

Onze praktijk voor kinder- oefentherapie Cesar heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract voor betaling uit de basisverzekering en aanvullende verzekering.
De rekening sturen wij direct naar uw zorgverzekeraar. Voor de behandelingen die buiten  uw verzekeringspakket vallen krijgt u een rekening thuis. Als u vragen heeft over vergoedingen vragen wij u uw zorgverzekeraar te bellen.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen maximale vergoeding. Houdt u er rekening mee dat de meeste verzekeraars de behandelingen oefentherapie en fysiotherapie bij elkaar optellen.
Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Oefentherapie is vrij toegankelijk, u heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts. Uw huisarts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gebracht na het starten van de behandelingen.
Kinderoefentherapie (onder de 18 jaar) valt altijd onder de basisverzekering, tot minimaal 18 behandelingen. Hierbij is de eigen bijdrage van € 385.00 niet van toepassing.
Als een behandeling niet (meer) onder de gecontracteerde zorg valt,
rekenen wij de volgende tarieven :

  • Behandelingen oefentherapie in de praktijk   € 29,00
  • Behandelingen oefentherapie ten huize van de patiënt € 36,50
  • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek       € 50,00
  • Zitting kinderoefentherapie € 40,00
  • Zitting kinderoefentherapie ten huize van de patiënt € 50,00
  • Instructie/overleg ouders van de patiënt (kinderoefentherapie) € 40,00
  • Screening DTO (Directe toegankelijkheid oefentherapie)   € 20,00
  • Intake en onderzoek na screening       € 30,00
  • Medical Taping € 15,00
  • Bewegingslessen Gym + in groepsverband 45 min.: 10 lessen: € 40,00

KinderOefenTherapeut

Privacyreglement

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik,

gevestigd aan Ruwaardstraat15 5342 AH Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

Praktijkadres : Ruwaardstraat15 5342 AH Oss

Telefoonnummer : 06 27173818

www.kinder-oefentherapie-oss.nl

Hanneke de Munnik is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk kinder- oefentherapie Cesar. Zij is te bereiken via hanneke.d.munnik@live.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Burgerservicenummer (BSN)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hanneke.d.munnik@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
De kinder-oefentherapeut is verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de zogenaamde dossierplicht. Dit is de wettelijke verplichting die inhoudt om onderstaande persoonsgegevens te  verwerken. Volgens de dossierplicht moet de kinder-oefentherapeut:
a)    Alleen gegevens registreren en uit wisselen die noodzakelijk zijn voor de behandeling
b)    Het dossier up-to-date houden
c)    Het dossier invullen conform de geldende kinder-oefentherapeutische richtlijnen.
d)    Te voldoen aan de plicht tot “logging”

(Alle raadplegingen en aanmeldingen in een uitwisselingssysteem moeten geregistreerd worden.)
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

Voor het aangaan van die behandelovereenkomst dient de oefentherapeut de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in  te lichten over onderstaande onderwerpen:
a)    De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in?

Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
b)    De risico’s en de gevolgen van de behandeling:

Welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
c)    Eventuele andere behandelingsmogelijkheden:

Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
d)    De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: Wat staat hem te wachten.
Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Intramed :

In dit beveiligde programma slaan wij de persoons en behandelgegevens op die noodzakelijk zijn voor de behandeling volgens de richtlijnen van het behandeldossier.

Vecozo :

In deze beveiligde omgeving worden de declaratiegegevens verwerkt richting de zorgverzekeraars en vice versa.

Qualiview :

Hiermee wordt na uw instemming uw klantervaring gemeten op verzoek van de zorgverzekeraars.

Siilo :

Dit is een beveiligde app waarin zorgverleners met een geverifieerd account met elkaar kunnen communiceren t.b.v. hun patiënten.

Zorgmail :

Dit is een beveiligde emailservice waardoor zorgverleners beveiligd per email berichten kunnen  versturen en ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, personalia, adres, behandeldossier:

15 jaar

omdat deze verplichting op ons rust vanuit de wet WBGO.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hanneke.d.munnik@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk kinder- oefentherapie Cesar H. de Munnik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met Hanneke de Munnik via hanneke.d.munnik@live.nl

Oss, 8 mei 2018 HdM